Børnenes skole er kommet godt fra start

Publiceret 13-12-2021

Frihedsforsøget Børnenes Skole er ved at runde det første halve år. Her gør vi status over, hvordan det er kommet fra start ude på skolerne.

13.12.2021

1. august blev Børnenes Skole skudt i gang. Her knapt et halvt år senere har vi besøgt alle folkeskolerne for at høre, hvordan de har valgt at gribe Børnenes Skole an og få et kig ind i deres tiltag. 10. klassecenteret og Børnespecialcenteret har en kort status til sidst.

Det sker ude på folkeskolerne

Skoledagens længde

Lang hovedparten af folkeskolerne har ændret på skoledagens længde. Nogle skoler har skåret ned i pausetiden, dette spænder mellem 10-50 min om dagen. Andre skoler har skåret ned på både længden af pauser og antallet af lektioner. Der, hvor der er reduceret i antallet af lektioner, er ressourcerne blevet prioriteret til to-voksentimer.

Nye fag og valgfag på tværs

Flere skoler har oprettet nye fag eller sammenlagt eksisterende fag til nye fag. Blandt de nye fag er ”demokrati, trivsel og samarbejde”, ”verdensmål”, ”juniortræner” og ”aktivt medborgerskab”. Derudover arbejder flere skoler med i skemalægningen at lave blokke med fx kulturfag (historie, kristendom og samfundsfag) eller naturfag (geografi, biologi og fysik/kemi), hvor medarbejderne kan undervise i temaer på tværs af fag.

På nogle af de mindre skoleafdelinger har man lavet valgfag på tværs af 0.-6. klasse. Normalt møder elever først valgfag i 7. klasse, men på nogle skoler er det introduceret for indskoling og mellemtrin. Valgfagene er på tværs af årgangene i 0.-6. klasse.

Der er sendt fem ansøgninger fra tre skoler om yderligere forsøg med folkeskolens fag og prøver. To af ansøgningerne handler om ændringer i prøveformerne. De resterende tre ansøgninger handler om, at eleverne kan få lov til at aflægge prøve i nye fag. Det forventes, at alle ansøgninger imødekommes med få ændringer.

Forskellige fremgangsmåder

Fem skoler har skyndt sig langsomt og brugt sensommeren/efteråret på at kvalificere ideer og udvikle forsøgshandlinger. Det har ført til, at der er rullet ændringer ud efter efterårsferien, eller at der kommer planlagte ændringer efter juleferien. En del af dette arbejde har sit udspring i den nye skolestruktur, hvor skolerne har haft et ønske om at sætte ord på deres værdier for at finde den vej, de vil gå i forhold til Børnenes Skole.

Involvering af elever, medarbejdere og forældre

Alle folkeskoler har lagt en stor energi i at involvere medarbejderne løbende og ikke mindst høre eleverne. Flere skoler har afholdt arrangementer, hvor forældre (udover skolebestyrelsen) har haft lejlighed til at komme med input. Tilslutningen til disse forældrearrangementer er dog svingende. Nogle arrangementer er også aflyst/udskudt pga. corona.

Nationale test

I forhold til Nationale test er alle skolerne afventende. Der ingen skoler, der har meldt klart ud, at de ikke vil benytte sig af Nationale test. Nogle skoler overvejer at benytte sig af nationale test i nogle fag, og erstatte den med andre former for test i andre fag. På den nationalpolitiske dagsorden er der et nyt udspil om de nationale test, mv., og det er en af grundende til den afventende stemning.

Motivation og medinddragelse

Generelt er der en stor motivation og en god oplevelse af medinddragelse ude på skolerne blandt medarbejdere, elever og forældre. Flere skoler oplever, at frihedsforsøget har frigjort potentiale og muligheder til at gøre en masse ting, heriblandt ting som godt nok også kunne lade sig gøre uden frihedsforsøg, men før var der ikke samme energi til det blandt medarbejderne. For nogle medarbejdere er oplevelsen dog også, at frihedsforsøget ikke er et aktivt tilvalg, og de trives ikke i at skulle ”tænke ud af boksen”.

En anden bekymring handler om tværfagligheden mellem pædagoger og lærer, og hvorvidt begge fagligheder bedst muligt kan blive bragt i spil, fx gennem tovoksentimer. Til gengæld er der en generel glæde over at kunne give mere tid til SFO og styrke de tilbud, børnene kan få her.

Børnespecialcenteret og 10. klassecenteret

Børnespecialcenteret har allerede en stor grad af frihed, og i øjeblikket fokuserer de deres energi på deres kerneopgave.
10. klassecenteret har ligeledes en stor grad af frihed som 10. klasse. Frihedsforsøget har dog givet anledning til en endnu større elevinddragelse i forhold til udvalget af valgfag. Derudover er der et samarbejde på tværs af eleverne i Esbjerg og Holbæk.

10. klassecenteret har søgt om at ændre prøveformen i engelsk og dansk, sidstnævnte har de fået afslag på, da STUK er urolig for, at det vil stille eleverne i Holbæk bedre. Det planlagte arbejde med at gentænke UPV’en er lagt på hylden for nu, da der politisk er et nyt udspil om det samme på vej. 10. klassecenteret har stillet sig til rådighed i et eventuelt gruppearbejde til udvikling af en ny UPV.

 
 
Senest opdateret 13-12-2021