Absalonskolen

Alle omkring skolen - både elever, forældre og medarbejdere har mange gode ideer til, hvad der skal til for at lave en god skole. I løbet af de tre år frihedsforsøget varer, vil vi løbende prøve forskellige ideer af, som vi mener vil gøre en forskel for eleverne.

Skoleåret 2021/22

Dette første skoleår brugte vi på at øve os og udvikle gode ideer til en god skoledag. Næste skoleår byder på nye tiltag og forandringer. Alle forslag er vokset frem gennem mange og gode snakke mellem lærere, pædagoger og elever.

De første konkrete tiltag vi tog fat på i frihedsforsøget er:

Elevplaner og nationale test bliver aflyst og der etableres samarbejde med UU om at ændre UPV.

Der vil være tre lektioner om ugen med idræt, som er en del af skolens særkende. Derudover vil billedkunst og håndværk og design blive lagt sammen på 3.-6. år-gang til et nyt fag.

Derudover vil AKT-lærere være klar fra kl. 7.30 i morgensfo’en for at skabe en bedre overgang for udsatte børn om morgenen.

Vi ændrer en smule på skoledagens længde ved at korte pauserne lidt ned.

Skoledagen bliver derfor følgende:

 • 0.-3. klasse får undervisning fire dag til kl. 8.00-13.45 og en enkelt dag til kl. 12.00
 • 4.-6. klasse får undervisning kl. 8.00-13.45 hver dag
 • 7.-9. klasse får undervisning kl. 8.00-13.45 tre dage og to dage til kl. 14.40

Skoleåret 2022/23

Gennem mange pædagogiske snakke mellem lærere, pædagoger, ledelse og elever er vi nået frem til at afprøve følgende tiltag i dette skoleår:

 • En kortere skoledag for alle
 • Flere timer med to voksne i 1.-9. klasse
 • Fleksible skemaer
 • Flextimer i overbygningen
 • 5 faguger i løbet af året
 • Mere tid til alt det sjove i SFO og Klubben

En kortere skoledag for alle

Skoledagen blev kortere for alle elever. Eleverne i 0.-3. klasse havde 26 lektioner om ugen. Eleverne i 4.-9. klasse havde 27 lektioner om ugen. Frikvartererne blev der ikke ændret på, da eleverne har godt af den lange pause.

Fleksible skemaer og flere timer med to voksne i 4.-9. klasse

På Absalonskolen ønsker vi en undervisning, der er tæt på de behov, som vores elever har brug for fagligt og socialt. Det betyder, at lærerne og pædagogerne på årgangen laver klassens skema. På denne måde er det muligt fx at prioritere ekstra dansktimer eller samfundsfagstimer i en periode, hvis klassen har behov for det.

Det fleksible skema giver også mulighed for at planlægge ture ud af huset, hvor klassen måske først er hjemme kl. 15.
Når vi gør skoledagen kortere, betyder det også, at der bliver flere timer med en ekstra lærer på årgangen.

Flextimer i overbygningen

I overbygningen vil vi afprøve noget nyt, som vi kalder flextimer.

Udover det almindelige skema vil vi lægge flextimer ind efter behov. I flextimerne kan lærerne planlægge kortere kurser eller forløb inden for et emne eller fag, når lærerne kan se, at det er til gavn for eleverne. Det kan fx være et kursus i matematik eller et forløb om folketingsvalg.

Flextimerne vil være særlig henvendt til 8.- 9. årgang, og vil være et kortere obligatorisk forløb i nogle uger ad gangen.

5 faguger i løbet af året

Faglighed og fordybelse er vigtig. Skoleåret vil derfor blive krydret med 5 faguger hen over året. Alle elever i 1.-9. klasse vil få en uges fordybelse inden for hvert fagområde og møde flere af skolens lærere med et fagligt input. 0. klasse øver sig i at gå i skole, og de er derfor ikke en del af fagugerne.

De fem fagområder er:

 • Matematik
 • Kultur (samfundsfag, historie, kristendom)
 • Sprog (dansk, engelsk, tysk)
 • Krea (madkundskab, billedkunst, H/D, musik)
 • Natur (N/T, biologi, fysik/kemi, geografi, idræt)

Det er faglærerne inden for de forskellige områder, der står for at tilrettelægge undervisningen.

Et tema inden for Kultur kunne fx være ”Hvor kommer vi fra, og hvor er vi på vej hen”. I indskolingen kan undervisningen fx handle om det helt nære – hvor kommer vi fra i lokalområdet, fra andre lande og fra hvilken kultur. I udskolingen kan undervisningen fx handle om urbanisering og demokratiets tilblivelse.

Formålet er, at vi styrker det faglige samarbejde og giver vores elever nye perspektiver på faglige emner.
Fagugerne ligger i uge 44, 49, 2, 9 og 16. I indskolingen vil årgangens pædagoger deltage som de kendte voksne.

Mere tid til alt det sjove i SFO og Klubben

Når skoledagen bliver kortere, bliver der mere tid til leg og spændende aktiviteter uden afbrydelser i SFO’en og Klubben. Vi har nemlig mulighed for at starte aktiviteterne tidligere, flere børn kan nå at være med, og vi kan planlægge længere forløb, turneringer og meget mere.

Skoleåret 2023/24

I dette tredje år med frihed på skoleområdet har vi fokus på både at fortsætte de tanker og tiltag som vi i fællesskab er nået frem til, samtidig med at vi har fået en masse erfaringer, som vi justerer ind efter. 

Skoledagens længde og skemaer

I sidste skoleår gjorde vi skoledagen kortere for alle elever. Den helt store udfordring er at finde den bedste sammenhæng mellem skoledagens længde, elevernes friskhed, og at der samtidig er timer nok til at nå alle de ting, vi gerne vil.

I dette skoleår får eleverne på mellemtrinnet og i udskolingen derfor 1-2 lektioner mere om ugen, så der er tid til både faglighed og dannelse. Skoledagen vil fortsat slutte senest kl. 13.45 (medmindre der er tur ud af huset).

Vi fortsætter også med, at alle årgangsteams selv står for at lægge skemaer. Vi oplever, at det giver en god og vigtig fleksibilitet i at kunne tilpasse undervisningen.

Faguger

Vi oplever, at fagugerne har givet vores elever nye perspektiver på faglige emner, de har oplevet nye undervisningsformer og læring på tværs, og så har eleverne mødt nye (eller tidligere) lærere fra andre årgange.

Undervejs stødte vi på forskellige små knaster, hvor vi løbende har justeret fagugerne til, fx skal der ikke ligge en faguge i december, fordi der er en masse traditioner og daglige småaktiviteter, der finder sted i denne måned.

Dette skoleår byder igen på 5 faguger hen over året med fordybelse i kultur, naturfag, krea og sprog. Matematik indgår i mange fag og er ikke en selvstændigt emne i en faguge. Til gengæld planlægger vi, at den sidste faguge bliver en fælles uge på tværs af hele Absalonskolen.

Fagugerne vil ligge i uge 37, 45, 3, 11 og 16 i skoleåret 2023/24. I indskolingen vil årgangens pædagoger deltage som de kendte voksne. 0. klasse øver sig i at gå i skole, og 9. klasse lader op til afgangsprøverne, så disse to årgange er fortsat ikke en del af fagugerne.

Senest opdateret 23-10-2023