Bjergmarkskolen

Alle omkring skolen – både elever, medarbejdere og forældre har rigtig mange gode ideer til, hvad der skal til for at lave en god skole.

Med frihedsforsøget har vi mulighed for at skabe den skole, vi drømmer om for os og for eleverne. Det er en enestående lejlighed til at være spydspids for resten af Danmark for at prøve ting af i folkeskolen, som på sigt kan komme alle til gode. Det er vildt spændende, men det forpligter også.

Fremtiden kommer ikke af sig selv. Der er altid nogen, der har skabt den. Og det kunne lige så godt være dig. Citat af Lasse Zäll

Frihedsforsøget giver os mulighed for, at vi alle reflekterer over, hvordan vi skaber den bedste skole for vores elever.

Vi vil skabe en skole, der:

  • skaber tid og rum til faglig og tværfaglig fordybelse, projektorienteret læring, udeliv, ud af huset-oplevelser, kultur- og dannelsesoplevelser for alle børn på skolen.
  • styrker elevernes læseudvikling, sproglige udvikling og den faglige læsning - dette ved at skabe bedre muligheder for faglige bånd og hold/niveaudeling i undervisningen.
  • styrker relationer, trivsel og sundhed på årgange og mellem årgange via fælles oplevelser, samlingspunkter og traditioner.

Tiltag i skoleåret 2021/22

Vi startede ud med mange ideer til initiativer og ændringer vi gerne ville prøve af hen over de tre år, som frihedsforsøget varer.

Vi valgte tre overordnede tiltag for hele skolen som blev sat i gang fra skoleåret 2021/22. Dem valgte vi, fordi vi mente, at de kunne være med til at opfylde vores mål om at skabe rum til faglig og tværfaglig fordybelse, om at styrke læseudviklingen og ikke mindst styrke trivslen og sundheden på og mellem årgange.

1. Fordybelsesdag

Alle årgange vil have én fast fordybelsesdag om ugen på 6 lektioner med ekstra ressourcer (to-lærere/to-voksentid). Det giver fx mulighed for holddeling på tværs af årgangen, ture ud af huset, tværfaglige forløb eller faglig fordybelse i et enkelt fag.

Derudover gik vi gået i gang med et sparrings- og kompetenceforløb om co-teaching for at klæde alle medarbejderne endnu bedre på til at være to i klasserummet. Det skete ud fra tanken om, at to voksne i undervisningen i sig selv ikke nødvendigvis giver bedre resultater. Det kræver fælles forberedelse, og en afklaring af roller i undervisningen. Forløbet er planlagt til at vare de næste to år.

2. Fagligt bånd

Vi vil så vidt muligt lægge skemaer, der giver mulighed for et fagligt bånd på et fastlagt tidspunkt hver dag. Et fagligt bånd kan fx være, at der er afsat 20 minutter hver morgen til læsning. De faglige bånd kan også være fx faglig læsning, lektiebånd, bevægelsesbånd m.m. Det vil være den enkelte årgang, der tilrettelægger båndet.

3. Morgenmadscafe

Fra 1. september 2021 starter vi en morgenmadscafe op i Foreningshuset. Her vil der hver morgen være mulighed for at starte dagen med en god omgang havregryn med mælk og rosiner. Vi tror nemlig på, at en god start på dagen lægger en god bund for læring. Samtidig vil cafeen blive et sted, hvor elever mødes på tværs af skolen og på den måde oplever fællesskabet.

Ændringer i skoledagen

De tre ovenstående tiltag bliver mulige, fordi vi samtidig gør skoledagen kortere. Vi gør de lange pauser lidt kortere og skærer ned på antallet af lektioner. På denne måde kan vores medarbejdere prioritere tiden anderledes, så vores elever får flere timer med to voksne.

Vi reducerer skoleskemaet med 1-3 undervisningslektioner på alle årgange. Det betyder:

  • 0.-3. årgang vil få 27 lektioner om ugen
  • 4.-6. årgang vil få 29 lektioner om ugen
  • 7.-9. årgang vil få 31 lektioner om ugen

Derudover skærer vi en halv time af pauserne om dagen, så skoledagen bliver kortere. Vi har i mange år haft meget lange pauser, men nu lander vi på det niveau, som både børn og voksne har brug for, også i forhold til at dit barn får en kortere skoledag.

Tiltag i skoleåret 2022/23

Vi har fra starten af frihedsforsøget valgt, at vi ville gå med få centrale tiltag for hele skolen, og at disse så vidt muligt skulle løbe alle tre år for at skabe kontinuitet.

Derfor fortsatte vi i skoleåret 2022/23 med morgenmadscafeen, der hver dag besøges af en pæn gruppe elever. Det er en blanding af elever, der kommer stort set hver morgen, og elever der kigger ind lejlighedsvist. Morgenmadscafeen drives med stor hjælp af en gruppe frivillige - vi sætter stor pris på deres indsats, for de er med til at gøre cafeen mulig.

Vi tilstræbte også at fortsætte med en fordybelsesdag om ugen, men skemamæssigt gav det nogle udfordringer. De enkelte årgangsteams planlagde timerne, så det gav bedst mening, og nogle klasser havde derfor en hel fordybelsesdag om ugen, andre havde fx kl. 10-13.30, mens andre igen fordeler det ud over ugen. Vores fokus skiftede derfor i højere grad til, hvordan vi kan lave god undervisning, når der er to voksne i klassen - uanset om det så var som en hel fordybelsesdag eller som timer spredt ud over ugen. Dette var også affødt af vores kompetenceudviklingsforløb om co-teaching som fortsatte i dette skoleår.

Selve skoledagens længde har været uændret i dette "år 2" med frihedsforsøget.

Senest opdateret 23-10-2023