Gislinge Skole

I vores version af Børnenes Skole har vi reduceret skoledagens længde for at skabe mulighed for flere tovoksentimer, og vi arbejder med læring på forskellige måder, bl.a. gennem fokus på aktiv deltagelse og praksislæring.

På Gislinge Skole har vi fra starten af frihedsforsøget reduceret elevernes skoletid, således at 0.-3. klasse hver dag har fri kl. 13.00, og 4.-9. klasse hver dag har fri kl. 13.45. Dette har givet os frihed til at anvende den overskydende pulje af lærer- og pædagoglektioner til at have flere voksne i klasserne i løbet af skoledagen.

Vi ønsker, at der kommer mere praksisfaglighed ind i hverdagen. Derfor har alle klasser fra 1. klasse og op i dette skoleår tre praksisfaglige forløb hen over året. Det kan fx være virksomhedsbesøg eller forløb fra Skolen i Virkeligheden. Derudover har vi fokus på at lave prøvehandlinger i enkelte klasser. I skoleåret 2022/23 gælder det blandt andet 6. og 7. årgang. 

Sæbekassebilleder og ny ungdomsklub

6. klasse har en hel dag om ugen dedikeret til praksisfaglig undervisning. Hver fredag fordyber klassen sig sammen med en lærer og en pædagog om et praktisk emne. Målet er at lave lokale samarbejder med virksomheder, men vi har erfaret, at det tager tid at samskabe stabile partnerskaber og læringsforløb. Hen over efteråret 2022 havde klassen således et projekt om produktion af sæbekassebiler i samarbejde med EUC i Holbæk. Læs og se skønne billeder fra projektet her.

Derudover har vi gentænkt valgfaget Håndværk & Design for 7. årgang ud fra "nødvendighedens pædagogik". Det betyder, at i stedet for at have fokus på hvilke processer og mål, som eleverne skal nå igennem i løbet af valgfaget, så finder vi arbejdsopgaver på skolen eller i nærmiljøet, som eleverne løser. Det kunne fx være at bygge pallemøbler, sy hynder eller reparere bænkesæt.

Når eleverne skal producere noget, så er det, fordi det rent faktisk skal bruges, og ikke fordi det står i en undervisningsplan. Vi tror på, at det skaber stolthed og motivation hos eleverne, samtidig med at de også lærer de nødvendige håndværk, design og processer.

Den helt store opgave for valgholdet er at være med til at sætte kælderen i stand til at rumme Gislinge Ungdomsklub. Det er et projekt, der skrider langsomt fremad, da der er forskellige regler der skal overholdes og myndigheder, der skal involveres. Heldigvis fortsætter eleverne med faget i 8. klasse.

Hvorfor er det nødvendigt med et fokus på de praktiske fag?

Vi er på folkeskoleområdet gennem mange årtier blevet dygtigere til at undervise i de boglige discipliner, men vi knokler stadig med at finde den rigtige form på arbejdet med vores få praktiske fag, som vi måske er kommet til at akademisere for meget. Vi skal mindske brugen af computere og komme mere  ud og prøve tingene af. Det er der nemlig også et vigtigt dannelsesperspektiv i.

På Gislinge Skole er vi optaget af at få skabt et samarbejde med lokale virksomheder. Vi tror på, at vi gensidigt kan have gavn af at arbejde meget tættere sammen om de muligheder, der ligger heri for eleverne, fx

  • mere praksisbaseret/anvendelsesorienteret undervisning
  • større erhvervskendskab med viden omkring, hvad man kan arbejde med
  • og bedre indsigt i, hvad det vil sige at passe et arbejde.

Forhåbentlig vil et mere synligt samarbejde med håndværksbrancherne åbne op for nye succesoplevelser, nysgerrighed og motivation for alle skolens elever - men særligt vil det være en succes, hvis det styrker læring og dannelse hos dem, der ikke føler sig draget af bøgernes lærdom.

Derudover har vi et advisory board i støbeskeen, som skal være et knopskud til skolebestyrelsen. Tanken er at etablere et råd med virksomhedsejere fra det lokale erhvervsliv, der kan komme med råd, vejledning og hjælp til, hvordan vi med den rette optik kan lykkedes med at få mere praksis ind i skoledagen. 

Øvrige indsatser i 2022/23

Praksisfaglighed er ikke det eneste der fylder på Gislinge Skole. I 2021 blev vi en selvstændig skole, og vi har brugt tid og kræfter på at finde os selv, mærke fællesskabet og skabe nye traditioner. Af øvrige indsatser kan nævnes

Sommer i Solgården

På skoleårets første skoledag inviterer skolebestyrelsen til  et hyggeligt, udendørs sommerarrangement om eftermiddagen. Alle medarbejdere, elever, forældre og øvrige gislingeborgere med tilknytning eller interesse i skolen er inviteret. Der er livemusik, kaffe, kage, popkorn og slush ice, og formålet er at skabe fællesskab om skolen og i lokalområdet. 

Ordblindecafe

Det er vigtigt at blive mindet om, at man ikke er alene om at være ordblind. Hver 7. elev i 4. til 9. klasse på vores skole er diagnosticeret ordblind, og derfor er det et vigtigt fokus for skolen at tage højde for de ordblinde elever i undervisningen samt lære dem at benytte deres it-værktøjer trin for trin.

Når vi holder ordblindecafe – en gang i kvartalet – spørger vi bl.a. eleverne, om de oplever at føle sig imødekommet som ordblinde - og det gør de heldigvis det meste af tiden. Vi spørger ind til, hvor der for os er plads til forbedringer, og vi opfordrer dem til at stå frem og kræve deres ret til at blive tænkt ligeværdigt ind i undervisningens didaktik og planlægning. I forbindelse med ordblindecafeen medbringer e-læreren som regel også et nyt tip eller trick, der gør hverdagen som ordblind nemmere for de unge mennesker.

Legepatrulje

Vi har uddannet elever på mellemtrinnet og i udskolingen til legepatrulje. I hvert frikvarter sørger eleverne på skift for at der bliver sat en leg i gang uden for. Det er en vigtig trivselsindsats, for ingen skal føle sig alene i frikvarteret.

legepatruljen på gislinge skole

Få overblikket over, hvad der skete i skoleåret 2021/22

Vi samler på gode idéer. I foråret 2021 bad vi derfor elever, forældre, medarbejdere og alle andre interesserede om at komme med ideer, drømme og forslag til hvordan vores fælles skole skal fra skoleåret 2021/2022 og de kommende tre skoleår. Vi modtog mange, mange gode og spændende idéer, og vi har valgt at arbejde videre med følgende idéer:

Frihedsforsøget på Gislinge skole:

Lærer/pædagog side

  1. Kortere skoledage, omlægning UUV til 2 voksne timer. Anderledes undervisning. 
  2. Ingen nationale test, men brug af andre relevante tests, eks. hogrefe (dansk), Matematik Profilen, - en til engelsk, naturfag mm. En test mindst en gang om året. 
  3. Ingen elevplaner, men de skal erstattes med en fælles lærer og elev vurdering. Den skal udarbejdes en gang i foråret 2022. til en start. 

Herudover også på sigt:

Udvikling af den anderledes undervisning i en retning af mere undervisning på tværs af fag og klasser (niveau) samt mere tematiseret undervisning 

 

Elev side

  1. Kortere skoledag, omlægning af UUV til 2 voksne timer, lektiecafe. Fleksibel mødetid.
  2. Anderledes undervisning, eksperimenterende undervisning, temauger, temadage, værkstedsundervisning.  (praktisk orienteret)
  3. Arbejde med udemiljøer, - at der er et mere spændende miljø. Noget alle klasser tilkendegiver.

 

Herudover også på sigt;

Skolebod/kantine.

Ture ud af huset/lejrskole

PC til alle.  

Børnenes skole

Gislinge Sæbekasse Grand Prix

Børnenes skole

Elever skaber Gislinge Ungdomsklub

Senest opdateret 01-09-2024