Følgegruppen for Børnenes Skole

Følgegruppen på besøg på Kystliv Holbæk

Udviklingen af Børnenes Skole følges tæt af en følgegruppe, der kan se på frihedsforsøget med forskellige perspektiver og erfaringer. Følgegruppen består af både elever, forældre, lærere, pædagoger, ledere, politikere og administration.

Følgegruppens opgave er at følge udviklingen af Børnenes Skole på tværs af de 11 folkeskoler i Holbæk, 10. klassecenteret og Børnespecialcenteret og ikke mindst dele og sprede viden om initiativerne både internt mellem skolerne og eksternt.

Følgegruppen mødes fire gange om året ude på en skole, hvor de har mulighed for at se direkte ind i dagligdagen. På denne side kan du finde referater fra følgegruppens møder.

Deltagere

Følgegruppen består af disse medlemmer:

Udvalget for Børn og Skole, Jarl Sabroe

Udvalget for Børn og Skole, Rasmus Brandstrup Larsen

BUPL, Sanne Mikkelsen

DLF, Hans Juncker

Skolebestyrelsesrepræsentant Tanja Lange, næstformand i skolebestyrelsen for Stestrup, Ugerløse og St. Merløse Skole

Dagtilbudsleder v Skovvejen, Dorthe Hansen

Skoleleder Vipperød og Ågerup Skole, Gitte Tonn

Lærer Absalonskolen, Jesper Nielsen

Elevrådsformand Nr. Jernløse skole, Thor Matthiesen

Elevrepræsentant Mille Slessing Carlsen fra Kildebjergskolen

Pædagog Jyderup Skole, Dorthe Strunch

Elev på ungdomsuddannelsen, afventer valg

Elev i ungdomsrådet, afventer valg

Direktør, Lene Magnussen

Chef Læring og trivsel,

Programleder, Christina Aalling Wolff

Følgegruppens opgaver

Kommissorium for følgegruppe til Holbæk kommunes deltagelse i Velfærdsaftale med regeringen, frihedsforsøget på folkeskoleområdet.

Baggrund:

Holbæk Kommune er med i regeringens velfærdsaftale på folkeskoleområdet, sammen med Esbjerg kommune. Holbæk Kommunes kommunalbestyrelse har besluttet rammer og retning for forsøget og kommunale hegnspæle, som sammen med undervisningsministeriets hegnspæle er rammen om frihedsforsøget i skoleårene 2021 – 2024.

Du kan læse aftaletekst om velfærdsaftaler på folkeskoleområdet her

Børnenes Skole, - folkeskole med frihed, faglighed og fællesskab. Overskriften rummer de forventninger som kommunalbestyrelsen har til skolerne:

 • Frihed: Elevernes personlig udvikling og dannelse skal styrkes. Eleverne skal opleve at skoledagen er meningsfuld og varieret. At der er plads til det personlige initiativ og forskellige måder at lære på.
 • Faglighed. Eleverne skal lære mere og den faglige trivsel skal styrkes. Eleverne skal opleve at blive mødt med faglige udfordringer, der passer til dem. Et fagligt løft skal sikre at flere elever er klar til en ungdomsuddannelse, når de forlader folkeskolen.
 • Fællesskab: Eleverne skal opleve større skoleglæde, flere elever skal komme i skole hver dag og flere skal være en del af det almene fællesskab. Eleverne skal mærke at de er en vigtig brik i et stærkt fællesskab, og at netop deres aktive deltagelse kan gøre en forskel for andre (demokratiske dannelse).

Formål:

I de politiske drøftelser af frihedsforsøget i Holbæk Kommune har der været fremhævet et ønske om at nedsætte en bredt repræsenteret følgegruppe, som skal følge frihedsforsøget set med deltagernes forskellige perspektiv og erfaringer. Efterfølgende er dette blevet til en beslutning i KB, at nedsætte en følgegruppe for frihedsforsøget i løbet af foråret 2021. Følgegruppen er bredt repræsenteret og dens opgave er at følge frihedsforsøget på tværs af skolerne og inden for de mål og retningslinjer, der er defineret for henholdsvis ’frihed’, ’fællesskab’ og ’faglighed’.

Følgegruppen understøtter at alle parter; elever, forældre, pædagoger, lærere, dagtilbud, administration, ledere og politikere sammen kan følge forsøgene på tværs af organisationen – og bidrager til at sikre et fælles billede af skolernes arbejde med frihedsforsøget.

Opgaven:

 • At følge frihedsforsøget på de 13 skoler, 11 folkeskoler, 10. kl. Center Holbæk og Børnespecialcenter
 • At drøfte udviklingen af frihedsforsøget
 • At dele viden og sprede viden om frihedsforsøget både internt mellem skolerne og eksternt.

Møder:

Følgegruppen mødes 4 gange årligt september, december, marts og juni.

Møder har en varighed på ml. 2-4 timer, der kan inviteres gæster og møderne afholdes på skolerne. Vi har fokus på at lave afvekslende mødeformer og innovative inddragende dialoger.

Organisation:

Følgegruppen refererer til Kommunalbestyrelsen.

Direktør Lene Magnussen er formand for følgegruppen og leder møderne.

Fra administrationen deltager fagcenterchef for Læring og Trivsel; Tanja Steffe Nøhr og programleder Christina Aalling Wolff, som også fungerer som sekretariat for følgegruppen

Kommissoriet er vedtaget d. 16. september 2021.

Følgegruppemøde torsdag den 24.juni 2021 kl. 15-17

Sted: Tølløse Skole

Deltagere: Lene Magnussen, Emrah Tuncer, Jarl Sabroe, Maria Ladefoged, Hans Juncker, Nis Rømer, Dorte Hansen, Jakob Boye-Møller, Jesper Nielsen, Thor Mathiesen, Nikolaj Lyngholm Erstholt, Dorthe Strunch, Ea Albrecht, Sille Rasmussen, Tanja Steffe Nøhr, Christina Aalling Wolff

Gæster: Henrik Hyldgaard Schmidt og Hanne Hellisen

Afbud: Jesper Nielsen, Nis Rømer, Sille Rasmussen

Referent: Christina Aalling Wolff

1.  Velkommen

v/ Lene Magnussen

Fremstilling

Lene byder velkommen til første og etablerende følgegruppemøde i Børnenes skole, samt præsentation af deltagere.

Referat

Tølløse Skole havde sat en flot ramme om vores første møde i multirummet og trappe/auditorium. Lene bød velkommen og i fællesskab listede vi alle ind på personalerummet og lyttede til sang fra den igangværende dimissionsfest. Forplejningen var lækker og overdådig sammensat af Thomas som er køkkenlærer på Tølløse Skole, Lene præsenterede deltagere og alle fortalte kort om hvad de så frem til i gruppen og ved frihedsforsøget.

Opfølgning

Vi mødes fremover også på skolerne i kommunen, dermed mødes følgegruppen tæt på praksis.

2. Drøftelse af kommissorium for følgegruppens arbejde

v/ Lene Magnussen

Fremstilling

Kommissorium i udkast er fremsendt som bilag sammen med dagsorden.

Hvordan kvalificerer vi følgegruppens arbejde?

Referat

Kommissorium blev fremlagt og gennemgået af Lene.

Formål:
 • At følge frihedsforsøget på de 11 skolerne
 • At drøfte udviklingen af frihedsforsøget
 • At dele viden og sprede viden om frihedsforsøget både internt mellem skolerne og
  eksternt

Opfølgning

På følgegruppemøde i september, forventes det at vi godkender kommissorium for følgegruppens arbejde. Vi er alle i følgegruppen, en slags ambassadører for www.børnenesskole.dk

3. Gennemgang af den politiske retning og mål for frihedsforsøget

v. Emrah Tuncer

Fremstilling

https://dagsordener.holbaek.dk/vis/pdf/bilag/78445ac0-6318-45a4-a721-6a335e5edbff/?redirectDirectlyToPdf=false

Referat

Emrah fortale om både Kommunalbestyrelsens og udvalget for børn og skoles overvejelser i forbindelse med velfærdsaftalen. Der er blandt andet et stort fokus på at give friheden helt ud til skolernes valg, samt en øget tillids dagsorden til de dygtige fagprofessionelle pædagoger og lærere og ledere i Holbæk kommunes deltagende 13 skoler, 11 folkeskoler, 10.kl Center og Børnespecialcenter

Opfølgning

Både Kommunalbestyrelse og udvalg ser frem til at følge skolernes arbejde og har stor tillid til dialog, og derudover til overblik fra Fagcentret i god udvikling. Gode forsøg skal vokse, og hvis vi opdager mindre gode forsøg eller tiltag skal de stoppes – og vi kommunikerer både om succes og de fejl vi laver på vejen.

4. Status på Kommunikation

v/ Henrik Hyldgaard Schmidt & Hanne Hellisen

Fremstilling

Henrik og Hanne er en del af den tværorganisatoriske arbejdsgruppe og har en erfagruppe af kommunikationsfolk på skolerne. De giver en status på arbejdet med Børnenesskole.dk og deler uddrag fra kommunikationsplan og understøttelse af bred kommunikation i forbindelse med frihedsforsøget
 www.børnenesskole.dk

Referat

Henrik og Hanne præsenterede kort kommunikationsstrategien for følgegruppen, samt den oprettede hjemmeside www.børnenesskole.dk. Herunder fremlagde Christina undervisningsministeriet dokument som løbende opdateres på børnenesskole.dk – som er et retssikkerhedskrav for medborgerne (forældre og elever plus andre interessenter) kan følge med i hvilken lov der gælder og hvilke frihedsgrader skolerne benytter på de enkelte skoler.

Opfølgning

Følgegruppen opfordres til at sprede og dele forsøg, www.Børnenesskole.dk

5. Status på og drøftelse af arbejdet på skolerne og evaluering af frihedsforsøget

v/ Christina Aalling Wolff

Fremstilling

Christina giver en status på arbejdet med de formelle forberedelser og nyt fra skolerne.

Vive er undervisningsministeriets evalueringspartner, og gennemfører en spørgeskemaundersøgelse for alle medarbejdere/ledere på skolerne den 5.-6. august

Referat

Følgegruppen har til internt brug fået udsendt - til følgegruppens orientering, en længere status på forberedelserne af Børnenesskole, samt hvilke forsøg der sættes i gang. Lene, Tanja og Christina præsenterede i fællesskab, herunder skolernes flotte forberedelse, fokus på at løfte innovationshøjde, samt begyndende tiltag med frihedsgrader på skolerne.

Opfølgning

Følgegruppen ønskede at det lange bilag blev mere generelt og offentligt og udkom med en slags oversigt til et større fælles overblik. Denne udarbejdes til september møde, med konkret opfølgning, og bruges samtidig som status på Udvalget for Børn og Skoles møde i august måned.

6. Dagsorden til det næste og kommende møder

Fremstilling

Følgegruppen skal være med til at sætte rammer for en årlig videndelingskonference. Denne konference finder sted i Januar 2022, 2023, 2024. Følgegruppen inviterer til konferencen og inviterer desuden hele udvalget for børn og skole til at deltage.

Referat

Følgegruppen drøftede mødernes længde og placering, eleverne har et stærkt behov for eftermiddagsmøder, så de ikke får fravær, og der var ligeledes et ønske om at skæve til pædagogernes arbejdstid.

Opfølgning

Vi udvider fra september måned 2021 følgegruppemøderne til tre timers varighed samt placerer dem på sen eftermiddag på forskellige skoler med varierende ugedage.

Følgegruppemøde torsdag den 16. september 2021 kl. 15-18

Sted: Kildebjergskolen

Deltagere: Lene Magnussen, Emrah Tuncer, Jarl Sabroe, Maria Ladefoged, Hans Juncker, Nis Rømer, Dorte Hansen, Jakob Boye-Møller, Jesper Nielsen, Thor Mathiesen, Nikolaj Lyngholm Erstholt, Dorthe Strunch, Ea Albrecht, Sille Rasmussen, Tanja Steffe Nøhr, Christina Aalling Wolff

Gæster: Mette Arnt Vadsager byder os velkommen

Afbud: Nikolaj Ertsholt, Jakob Boye Møller, Emrah Tuncer

Referent: Christina Aalling Wolff

1. Velkommen

v/ Lene Magnussen

Fremstilling

Lene byder velkommen til følgegruppemøde i Børnenes skole, samt (gen)præsentation af deltagere.

Kildebjergskolen er vært for følgegruppens september møde, som er udvidet til tre timer.
Vi kommer rundt på skolen i løbet af mødet, hilser på skoleleder Mette Vadsager og mødet bliver rammesat med variation og bevægelse på skolens område.

Referat

Skoleleder Mette og pædagogisk leder Semir bød velkommen på Kildebjergskolen i deres personalerum. De fortalte meget kort om dem selv, og vi mødte dem igen, da Semir viste rundt på skolen.

2. Kommissorium for følgegruppens arbejde

v/ Lene Magnussen

Fremstilling

Kommissorium blev fremlagt og drøftet ved første følgegruppemøde på Tølløse Skole den 24. juni
Vedlagt i endelig version som bilag, kommissorium vedtages på møde

Referat

Kommissorium er godkendt for følgegruppen med den lille ændring, at det er i kraft af funktion, man deltager i følgegruppen. Denne ændring skyldes, at vi forestiller os, at der kan komme ændringer i skolebestyrelserne, elevrådene, medarbejdergruppen, m.fl.

Opfølgning

Se revideret kommissorium som bilag til referat.

3. Status på og drøftelse af arbejdet på skolerne (ALLE)

v/ Tanja Steffe Nøhr & Christina Aalling Wolff

Fremstilling

Følgegruppen ønskede en kort oversigt over status på skolernes forberedelse og arbejde til dette september møde.

Vedlagt i samlet bilag: en sides oversigt samt forenklet skoleoversigt.

Hans og Maria giver deres kommentarer og status fra DLF og BUPL, så vi kan komme lidt mere i dybden i følgegruppens fælles drøftelser.

Referat

Under dette punkt blev vi hentet i personalerummet og guidet rundt på Kildebjergskolen af Mette og Semir. De fortalte om, hvordan de arbejdede med udvikling i forbindelse med Børnenes Skole og opmærksomhed på, hvordan de forsøgte at tiltrække flere børn i deres SFO og KLUB tilbud.

I deres SFO samlingsrum, gav Maria en status fra Bupl, - hvor hun tilkendegav den fine energi, som var på skolerne blandt pædagoger i forbindelse med frihed, - og understregede samtidig en bekymring for samarbejde på tværs af professioner – når skoletid og SFO tid var mere flydende ved en ændret skoledag.

Hans gav ligeledes en status fra en DLF vinkel, hvor han understregede at involveringsgrad fra foråret, havde været inkluderende og omfattende til stor tilfredshed. Hans fortalte lidt om bekymringen ved ”frihed til”, som kan efterlade lidt usikkerhed om hvordan og hvor vidt noget (paragraffer) også kan vælges fra i frihedsforsøget.

Følgegruppen ønsker at være tæt på den samlede status, og vi aftalte at der på december mødet, bør følges op med endnu en status fra skolerne. Christina vil drøfte med kommunikations Hanne og Henrik, hvordan denne status kan udarbejdes så den giver bedst mening.

Ligeledes undersøges det – som opfølgning på dette punkt, hvor og hvordan følgegruppens arbejde og møder - dagsordner og referater kan deles, evt. under en fane på www.børnenesskole.dk

Opfølgning

Til december møde forventes det, at eleverne har færdig-organiseret sig i nye elevråd på alle skoler, samt afholdt møder om børnenes skole.

Alle udskolingselever har været inviteret til UngHolbæks demokratidag, derfor foreslås en ny status fra skolerne – set med elevernes perspektiv på december-møde

4. Følgegruppens drøftelse og input til videnskonference, (Erfaringskonference)

v/ Lene Magnussen og Tanja Steffe Nøhr

Fremstilling

Følgegruppen skal være med til at sætte rammer for en årlig videndelingskonference.

Der holdes en årlig konference i januar 2022, januar 2023 og januar 2024, som har til formål at dele erfaringer mellem skolerne i den periode frihedsforsøget løber. Følgegruppen drøfter og giver input til konferencen på deres møde i september hvert år. Det er Fagcenter for Læring og
Trivsel som arrangerer konferencen, og skolerne sikrer deltagere med bred repræsentation fra elever, medarbejdere, skolebestyrelser og ledere.

Hvilke ønsker har følgegruppen til denne erfaringskonference?

Der kommer bilag til møde som omhandler et design af sådan en erfaringskonference, umiddelbart op til mødet.

Referat

Udkast til erfaringskonference beskrev en ”Open-space proces”, som Christina gennemgik ganske kort på mødet.

Derefter introducerede Christina ganske kort en innovationsproces fra De Bono. De Bono har udviklet seks farvede ”tænkehatte”, som hver især illustrerer en ganske bestemt tænkeform.
Den sorte hat var udvalgt til tilbagemelding fra følgegruppen på ide oplægget til erfaringskonference.
Erfaringskonferencen (Videnskonference) er en del af det politiske ophæng i Kommunalbestyrelsens ”Rammer og retning for Holbæk kommunes frihedsforsøg”

Den sorte hat skal se på udfordringer og bekymringer i sit afsæt.
Alle i følgegruppen ”tog de Bonos sorte hat på”, og gik sammen to og to, og drøftede de potentielle bekymringer og udfordringer ved at vælge en ”Open-space” proces.
Efterfølgende gav følgegruppen input til ønsker og ideer til viden og erfaringskonferencen, se mere i et par af overskrifterne herunder:

De Bono fokus i den sorte hat: ”Det vanskelige og bekymrende” Ideer, ønsker fra følgegruppen:

Tidspunktet i januar er ikke velvalgt

Navnet ”konference”, efterlader konkrete forestillinger

15 min processer i Open-space er lang tid

Usikkerhed vedr. varighed af konference, tidsplacering på dagen og formål

Ikke super elev-venligt

Risiko for kaos og afbrudte dialoger

Fokus på elevernes behov

Skolevis fremlæggelse i ”værksteder” med skiftende besøg hos hinanden

Dele ”mellemregninger” og vejen til valg af tiltag

For elever kan deltagelse være en del af undervisningen

Tid på året skal gentænkes

Glidende arrangement i makkerpar elev til elev

Opfølgning

Fagcentret og Tanja arbejder videre med format for erfarings og videndelings konference

Fagcentret inviterer til konferencen og inviterer desuden hele udvalget for børn og skoler til at deltage.

Når vi kalder det en erfaringskonference – fremfor en videndelingskonference, skyldes det, at vi vil lære fra de konkrete erfaringer for at styrke vores handlekompetencer på skolerne. ”Vi vil gøre mere, end vi vil tale om at gøre”.

5. Evaluering af Børnenes skole

v/ Lene og Christina

Fremstilling

Undervisningsministeriet har valgt Vive som evalueringspartner til velfærdsaftalerne, og den første baseline undersøgelse afsluttes den 9. september. Senere kommer en interviewdel og et mere kvalitativt design på evaluering.

Derudover arbejder Fagcenter Læring og Trivsel på et mere lokalt spor i evaluering.

Referat

Vive har udgivet et kort notat om den overordnede evaluering, som de forestår for UVM. Som kort blev gennemgået via bilag på mødet.

Herudover arbejder fagcentret med ”Skolernes frihedsdokument”, som skolerne udfylder i forbindelse med, at de udvælger og arbejder med konkrete tiltag i Børnenes skole. Skolernes frihedsdokumenter giver Fagcentret og Tanja en god mulighed for indsigt i, hvad skolerne lægger vægt på i deres arbejde med konkrete tiltag.

Opfølgning

I forhold til mere intern fagcenter evaluering er vi endnu ikke klar på form og indhold hertil, - der arbejdes videre.

6. Opsamling, Evt. og Dagsorden til det næste og kommende møder

Fremstilling

Lene spurgte ind til følgegruppens oplevelser af mødernes format og afvikling.

Referat

Der var fine tilkendegivelser af, at den innovative form med stor variation, placering og bevægelse samt den rare møderamme var meget velkommen, udbytterig og god.

De unge synes, det var lidt vanskeligt at afsætte tid til offentlig transport rundt til møderne i forskellige dele af kommunens skole, hvor det aftaltes at Christina koordinerer transport til og fra møderne for elever og for studerende.

Opfølgning

Ved december møde er Thor med i forberedelsen af mødet, som placeres på Nr. Jernløse Skole

Der udarbejdes en ny status på Børnene Skole til mødet i december, form er endnu ikke valgt.

Følgegruppemøde torsdag den 2. december 2021 kl. 15-18

Sted: Nr. Jernløse Skole

Deltagere: Lene Magnussen, Emrah Tuncer, Jarl Sabroe, Maria Ladefoged, Hans Juncker, Nis Rømer, Dorte Hansen, Jakob Boye-Møller, Jesper Nielsen, Thor Mathiesen, Mathilde Borregaard, Dorthe Strunch, Ea Albrecht, Tanja Steffe Nøhr, Christina Aalling Wolff

Gæster: Bo Pedersen byder velkommen sammen med elevrådet + elevrådslærer Stine og Mette

Afbud: Maria Ladefoged, Ea Albrecht, Emrah Tuncer

Referent: Christina Aalling Wolff

1. Velkommen

v/ Lene Magnussen

Fremstilling

Lene byder velkommen til følgegruppemøde i Børnenes skole, samt præsentation af nyt medlem Mathilde Borregaard fra Tuse Skole, som afløser Nikolaj Erstholt fra Tølløse Skole.

Nr. Jernløse Skole er vært for følgegruppens december møde, som er på 2,5 time.
Vi kommer rundt på skolen i løbet af mødet, mødet bliver rammesat med variation og bevægelse på skolens område.

Referat

Lene bød varmt velkommen i biologilokalet og et særligt velkommen til Mathilde Borregaard fra Tuse skole.

Herefter så vi film fra en indretningsseance på Sonnerupgaard, hvor alle skoleledelsesteams og fagcenter konsulenter indrettede PLC i moderne design med fokus på børnenes ideer og stemmer.

2. Status på og drøftelse af arbejdet på skolerne (ALLE)

v/ Tanja Steffe Nøhr & Christina Aalling Wolff

Elev – perspektiv ved Thor Mathiesen og elevrødder på Nr Jernløse

Fremstilling

Følgegruppen ønskede en kort oversigt over status på skolernes forberedelse og arbejde til dette december møde. Status leveres på mødet efter Elevpræsentation af elevernes perspektiv

Thor Mathiesen præsenterer en elev -status:
Alle udskolingselever har været inviteret til UngHolbæks demokratidag, derfor foreslås en ny status fra skolerne – set med elevernes perspektiv på december-møde.

Program for elevstatus:

Ca. 15.45
Elevrådet på Nr. Jernløse præsenterer elevoplevelser på Nr Jernløse Skole
- Generelt
- Under frihedsforsøg
- Som drømmeskole

Ca. 16.15
Rundvisning – musik - faglokaler – udskolings fælles område og klasseværelser

Ca. 16.45
Vi laver et akvarie format mellem elever og Tanja, hvor Tanja bliver interviewet i akvarie form om det hun hører eleverne fortæller.

Ca. kl. 17.00
Vi afslutter med en plenumdrøftelse med hele følgegruppens perspektiver

Referat

Flot præsentation af eleverne fra Nr. Jernløse elevråd på det lokale arbejde og udfordringer med Børnenes Skole.
Eleverne er glade for elevrådet og det er nemt at få kammerater på skolen. Eleverne vil gerne skrive til Undervisningsministeriet og udfordre en af hegnspælene vedrørende valgfag og den afsluttende eksamen. Hertil får de hjælp af Christina som er programleder.

Elevrådet har to kontaktlærere og er delt op i forskellige møder og udvalg, der tager sig af forskellige formål, som et budgetudvalg, som bl.a. er ved at indrette lounge område i klassernes område, men de har også eventudvalg, vedtægtsudvalg, demokratidagsudvalg og festudvalg. De synes, de har en god struktur om elevrådsarbejdet.

På skolen har de oprettet et nyt fag TDS, trivsel, demokrati og samarbejde, som prøves af med forskelligt og frit indhold.

Eleverne kunne godt ønske sig, at flere valgfag var i ”felten” og dermed mere ude af huset. Undervisningen må gerne give mening i livet og i virkeligheden.

Alt i alt oplever eleverne, at den ændrede og øgede inddragelse giver motivation og trivsel.

Afslutningsvis interviewede Tanja eleverne, og at vi bl.a. skal huske på at glædes over elevernes engagement og de små sikre succeser.

Herefter gav Tanja en skolestatus på tiltagene, vedlagt her i bilag.

3. Kvalitets og udviklingsdialoger i Kommunalbestyrelsens rammer og retning

v/ Jarl Sabroe

Fremstilling

Den første kvalitets- og udviklingsdialog har netop været afholdt som en slags pilot dialog mellem udvalget for børn og Skole og Tuse Skole + St Merløse Skole.

Referat

Jarl fortalte med stor begejstring, at den første pilot for kvalitet og udviklingsdialoger er blevet velafholdt og skal gentages i samme form ved alle de kommende møder for udvalget. Og løbende evalueres og tilpasses. Christina laver liste, når ny udvalgskalender er klar i samarbejde med skolerne

Pilot:
Udvalget for Børn og Skoler + direktør Lene Magnussen og Chef Tanja Steffe Nøhr
Tuse og Udby Skole er repræsenteret ved Skoleleder Ib Kurt Krogh, en elev, en medarbejder og en forældre.
St Merløse, Ugerløse, Stestrup Skole er repræsenteret ved Pia E Pedersen, og to medarbejdere.
Programleder Christina Aalling Wolff, deltager som facilitator.

Temaet er Børnenes skole:
Hvordan sikrer skolen den nødvendige elev, forældre og medarbejderinddragelse i Børnenes Skole?
Hvad har skolen haft fokus på i forberedelsen af Børnenes Skole?
Hvad er det svære eller det vigtige?
Hvordan arbejder skolen på at udvælge og afprøve handlinger og frihedsgrader? Hvordan inddrages evt. forældre og elever i dette?

Proces:
Skolerne bidrager en lille halv time hver.

10. min:
Skolerne ligger ud med en præsentation med udgangspunkt i spørgsmålene herover. Og afslutter præsentation med at opstille et eller flere dilemmaer i det lokale arbejde.
10 min:
Derefter en ”Mads og Monopolet seance – her kaldt Christina og Monopolet”, hvor udvalget får rollen som monopol, der perspektiverer hvad de dilemmaer skolerne præsentation. (Christina faciliterer med spørgsmål)
10 min:
afsluttes med en omvendt ”Akvarie” drøftelse hvor skolerne reflekterer over hvad de hører ”Monopolet” er kommet frem til i deres perspektivering. indbefatter svar på flg spørgsmål: Hvilken effekt har vores lokale tiltag indtil videre?)
(Afslutningsvis mulighed for spørgsmål, - evt gensidig)

4. Status for 7 – kommuners netværk

v/ Lene Magnussen

Fremstilling

Lene fortæller om hvordan de 7 Velfærdsaftale kommuner har mødtes i Middelfart. Flere kommuner har valgt at have lignende følgegrupper

Referat

Kommunaldirektørerne i de i alt 7 velfærdskommuner, har dannet et netværk, som mødtes for første gang den 9 november i Middelfart.

Middelfart, Langeland og Viborg på ældreområdet
Helsingør og Rebild på Dagtilbudsområdet
Esbjerg og Holbæk på folkeskoleområdet.


Her delte kommunerne de første erfaringer og Christina – som også er programleder her i Holbæk, har bidraget innovativt til arrangementsgruppen.
Lene fortalte at det var spændende at mødes og at høre hvordan de andre kommuner har grebet opgaven med frihed an, og hvor de støder på udfordringer. Derudover fik de syv kommuner udefra kommende perspektivering af ekspertpanel, som gav flere refleksioner.
Her fik de syv programledere en opgave at komme med ideer og bud på en fælles tværkommunal evaluering af velfærdsaftalen i foråret 22 og de syv kommuner mødes igen – ca en gang årligt.

5. Evaluering af Børnenes skole

v/ Lene og Christina

Fremstilling

Første interview del er i gang – Lene og Christina giver en status

Undervisningsministeriet har valgt Vive som evalueringspartner til velfærdsaftalerne og den første lederundersøgelse er igangsat og afsluttes den 16. december. Senere kommer en interviewdel og et mere kvalitativt design på evaluering.

Referat

Lige nu pågår en tillægssurvey for pædagoger, som er kommet i stand efter dialog mellem BUPL, Vive og UVM. Det har været nødvendigt med en opfølgning, der var mere målrettet pædagogerne end i den første baselinesurvey, som blev udsendt til alle medarbejdere i Holbæk og Esbjerg i august.

Vi har i Holbæk haft denne ”tillægs” undersøgelse ude hos fire pædagoger (som en pilot – inden den endelig blev udsendt den 25. november, og den løber frem til 6 december. Jørgen og jeg ( og Vive ) forventer at skulle ud i et par runder, hvor vi efterspørger fuld tilslutning til at besvare den via Aula, men vi krydser fingre.

Dorte fortalte, at den var blevet meget bedre og mere målrettet.

Dermed skulle den samlede svarprocent på første baseline komme op.

Derudover har Vive udsendt spørgeskema til alle skolerne (skolelederne), som løber frem til 13 januar.
Indholdsmæssigt spørger Vive til de tiltag skolerne har sat i gang, de kan beskrive op til 5 tiltag, plus en afkrydsningsdel med en række udsagn.

Skoleleder-undersøgelsen, som er i gang nu, ligner lidt den tilgang, vi har lokalt i Holbæk, med det vi kalder ”skolernes frihedsdokument”, hvor skolerne beskriver, hvad de søger frihed fra, og hvad de vil have frihed til – så den store UVM skabelon, der findes på www.børnenesskole.dk udfyldes korrekt, og Holbæk borgernes retssikkerhed er sikret – ift. hvilken lov der gælder på den enkelte elevs skole.

6. Opsamling, evt. og Dagsorden til det næste og kommende møder

Fremstilling

Forældre punkt.
Alle skolebestyrelser har ved møde på rådhuset den 2/11 holdt fælles møde, og der er dannet netværk for for- og næstforpersoner, som afholder møde i januar, ved Bjergmarkskolens Skolebestyrelses initiativ.

Derfor er vores marts møde, et rigtig fint tidspunkt at høre nyt fra forældrene.

Følgegruppemøde Onsdag den 22. marts 2022 kl. 16.00-18.30

Sted: Jyderup Skoles SFO

Deltagere: Lene Magnussen, Jarl Sabroe, Rasmus Brandstrup Larsen, Maria Ladefoged, Hans Juncker, Nis Rømer, Dorte Hansen, Jakob Boye-Møller, Jesper Nielsen, Thor Mathiesen, Mathilde Borregaard, Dorthe Strunch, Ea Albrecht, Tanja Steffe Nøhr, Christina Aalling Wolff

Gæster: Søren Lykkehøj, SKB forperson Svinninge Skole, Jeppe Jakobsen, SKB forperson Kildebjergskolen, Kristian Frydkær, SKB forperson Bjergmarkskolen. Mette Jensen, faglig leder fra fagcentret – kigger nysgerrigt med på formatet.

Afbud: Jesper Nielsen, Jakob Boye-Møller, Thor Mathiesen, Ea Albrecht, Dorte Hansen

Referent: Christina Aalling Wolff

1. Velkommen

v/ Lene Magnussen

Fremstilling

Lene byder velkommen til følgegruppemøde i Børnenes skole. Og præsentation af nyt udvalgsmedlem: Rasmus Brandstrup Larsen, næstformand i Udvalget for Børn og Skoler

Jyderup Skoles SFO er vært for følgegruppens marts møde, som er på 2,5 time.

Referat

Vi kommer kun lidt rundt på skolen i løbet af mødet, mødet blev rammesat med variation og bevægelse på skolens område, Bl.a. udendørs til Walk'n Talk og interview session på Jyderup Skoles Bibliotek

Vi blev budt velkommen af Rikke Søndergaard og Charlotte Jensen, som er Skoleleder + SFO – leder på Jyderup Skole, som sammen med Dorthe Strunch fortalte lidt om Jyderup Skoles SFO´s dagligdag, deres inddragelse af forældre, elever og medarbejdere i Børnenes Skole.

2. Fælles status på Børnenes skole til BSU

v/ Jarl Sabroe + alle interessenter

Fremstilling

Udvalget for Børn og Skoler vil løbende følge med i frihedsforsøget på skoleområdet.

Kort oplæg og makker drøftelse – med afslutning i plenum

Referat

Christina fortalte at den store status fra skolerne, som følgegruppen fik første del af på december møde, nu er klar. Vedlægges referat som bilag.

Heri kan følgegruppen og alle andre læse mere detaljeret om skolernes tiltag og prøvehandlinger i Børnenes skole.

3. Forældre fokus i Børnenes Skole

v/ Nis Rømer plus gæster

Fremstilling

Vi skal byde velkommen til 4 Skolebestyrelsesrepræsentanter, som er gæster i dette punkt.

Nis giver os hans status på Børnenes skole, de lokale oplevelser på Absalon Skole, som følgegruppe repræsentant og som SKB forperson.

Nis vil samle Chef for Læring og Trivsel Tanja og SKB gæster og interviewe dem om deres oplevelser med Børnenes Skole.

Kort pause, med lidt at spise og tak for besøg til gæsterne.

Referat

Nis rammesatte dialogisk interview på Jyderup skoles Bibliotek. Deltagerne var de tre SKB formænd, for henholdsvis Kildebjergskolen, Svinninge Skole og Bjergmarkskolen, - Jeppe Jakobsen, Søren Lykkehøj, Kristian Frydkjær som sammen med chef for Læring og Trivsel blev interviewet om de foreløbige oplevelser ude på skolerne.

Der opleves god involvering i det normale SKB arbejde, et par skoler er ved at lave principper for arbejdet med Børnenes Skole, Flere skoler har haft arrangementer med Åbent Hus, eller mere åbent forældremøde i mindre grupper.

Fokus er på at støtte de lokale tiltag på skolerne, vise opbakning, ”komme på plads” med nye skoler og skoleledelsesteams og medarbejdere. Glade medarbejdere – giver glade børn og der er stor tillid fra forældrene, at skolernes medarbejdere udvælger relevante og både faglige og trivselsmæssige tiltag, som øger tillid og tiltro til skolen, - og ikke mindst har fokus på glade børn, der også er involveret i højere grad end tidligere.

4. Status – Opsamling på de foreløbige erfaringer og kommunikation

v/Lene Magnussen

Fremstilling

Walk and talk, med mulige input fra følgegruppen

Referat

Lene havde forberedt et kort oplæg om de foreløbige effekter og resultater i Børnenes Skole.

 • Ledelse og styring – vi skal nytænke
 • Ansvaret for skolen er fortsat politisk
 • Tydeligt formål – Frihed, faglighed og fællesskab
 • Ting tager tid, - det handler ikke om at komme først
 • Motivation og energi – Det betyder noget at være udvalgt!
 • Faglighed og tillid – øges

Følgegruppen tog på makkervis walk and talk og i fælles opsamling i plenum, kom følgende pointer frem:

 • Der synes en tydeligere rød tråd mellem skole og SFO
 • Fokus på ”Flerfaglighed”
 • Fokus på at der sættes mere fri til Politik og til SFO
 • Afgangsprøverne er fortsat meget styrende for praksis
 • Det opleves som afgørende at skolerne får skabt en fælles retning og værdisæt – fremfor at springe hurtigt til strukturelle ændringer

5. Evaluering af Børnenes Skole

v/Lene Magnussen og Christina Aalling Wolff

Fremstilling

Vive laver små ændringer i deres design af evaluering, på baggrund af statsministerens nytårstale.

Kort orientering om eventuelt at udgive ”førmåling” fra de 7 kommuner i juni.

Referat

Vive laver interviews med udvalgte skoler i juni måned 22 og på baggrund af baseline fra august 21 med alle medarbejdere, skoleleder-survey fra november/december 21 - udarbejder Vive nu – den første evaluering af velfærdsaftalerne i sommeren 2022.

6. Kort intro om Videns og erfaringskonferencen den 28. april

v/Christina Aalling Wolff

Fremstilling

Følgegruppen gav deres ideer til den første Videns og erfarings konference i Børnenes Skole, på september møde 21. Her kommer en kort introduktion til skolernes forberedelse og formatet på Svinninge Skole.

Referat

Første Videns- og erfaringskonference bliver den 28. april på Svinninge Skole, hvor Annie Bach er vært, sammen med Christina.

Det bliver intensive tre timers anderledes konference i et markedsplads-format med input fra scenen, plads til at besøge skoler og høre om ideudvikling, dårlige ideer, konkrete tiltag, gode ideer, m.m.

Kommunalbestyrelse, Udvalget for Børn og Skole, Følgegruppen og delegation fra Esbjerg Kommune er gæster.

Der udarbejdes et program med oversigt – appetizer fra skolerne, samt invitation med endelig tidsplan – som udsendes den 20-21 april.

7. Opsamling, Evt. og Dagsorden til det næste og kommende møder 

v/Lene Magnussen

Fremstilling

Juni møde (opsamlende fokus ”Frihed, Faglighed og fællesskab”)

September møde (DLF- BUPL fokus)

december møde (elevfokus)

marts møde (forældrefokus)

Referat

Næste møde er den 31. maj, det afholdes i Kystliv, - Kanalstræde 23, 4300 Holbæk.

Vores nye medlem, Rasmus Brandstrup Larsen, takkede varmt for et fint møde og var begejstret for formatet og ser frem til de kommende møder samt at være en del af Følgegruppen.

Muligvis med et punkt om fokus på SKVULP folkemøde input.

Følgegruppemøde tirsdag den 14. juni 2022 kl. 15.30-18.00

Sted: Kystliv

Deltagere: Lene Magnussen, Jarl Sabroe, Rasmus Brandstrup Larsen, Maria Ladefoged, Hans Juncker, Nis Rømer, Dorte Hansen, Gitte Tonn, Thor Mathiesen, Tanja Steffe Nøhr, Christina Aalling Wolff

Gæster: Vært på Kystliv Ture Møller

Afbud: Jesper Nielsen; Mathilde Borregaard, Ea Albrecht, Dorthe Strunch

Referent: Christina Aalling Wolff

1. Velkommen

v/ Lene

Fremstilling

Lene byder velkommen til følgegruppemøde i Børnenes skole. Og præsentation af nyt følgegruppemedlem: Gitte Tonn, Skoleleder på Vipperød Skole.

Kystliv og Ture Møller er vært for følgegruppens møde, som er på 2,5 time
Vi kommer kun lidt rundt på Kystliv i løbet af mødet, og hører ganske kort om forskellige aktiviteter

Referat

Vi kom godt rundt på Foreningen Kystliv – med Ture, som fortalte om de mange tiltag som retter sig mod skoleelever i Holbæk – på privat og friskoler og folkeskoler, samt folkeskolernes samarbejde om maritim håndværk i praksis.

Rammen for mødet var sat i ”kabyssen” i Kystliv på Kanalstræde, med fremvisning, makker arbejde, walk and talk, plenum drøftelse og samlet om fællesskab ved tavle.

Lene bød velkommen til alle, men særligt til Gitte Tonn som ny repræsentant for skolelederne.

Det var også sidste møde for Nis Rømer, som er repræsentant for forældrene / skolebestyrelserne, som i september overlader posten til en ny forælder. Tusind tak for din aktive deltagelse Nis😊

Opfølgning

Husk at vælge ny repræsentant blandt forældre, og husk at samle op på nye elever, nye unge fra ungdomsråd.

2. Politisk refleksion over Børne og unge topmøde og kvalitets og udviklings dialoger samt status på Børnenes Skole

V/ Jarl Sabroe og Rasmus Brandstrup Larsen

Fremstilling

Udvalget for Børn og Skoler vil løbende følge med i frihedsforsøget på skoleområdet.
Kort oplæg og makker drøftelse – med afslutning i plenum
Kort pause, med paraplyer i drinksene

Referat

Jarl og Rasmus gav deres refleksioner fra Børne og unge topmøde i Ålborg, hvor Jarl havde fremlagt i en workshop.

Der er en god energi i landet og Jarl og Rasmus oplevede megen nysgerrighed fra andre kommuner. Præsentationen af vores arbejde gik godt og mange kom med interesserede spørgsmål. Jarl og Rasmus fortalte om kvalitets og udviklingsdialoger, vores følgegruppe og hvordan frihedsmulighederne langsomt er ved at forandre vores dialogformer.

3. Børnenes Skole har tre undertemaer og fokus på Frihed, Faglighed og Fællesskab.

På mødet her stiller vi skarpt på Fællesskab, har vi tegn på dette fokus punkt udvikler sig på skolerne og politisk i udvalget og KB?

v/Lene og Christina

Fremstilling

Frihed: Elevernes personlig udvikling og dannelse skal styrkes. Eleverne skal opleve at skoledagen er meningsfuld og varieret. At der er plads til det personlige initiativ og forskellige måder at lære på.

Faglighed. Eleverne skal lære mere og den faglige trivsel skal styrkes. Eleverne skal opleve at blive mødt med faglige udfordringer, der passer til dem. Et fagligt løft skal sikre at flere elever er klar til en ungdomsuddannelse, når de forlader folkeskolen.

Fællesskab: Eleverne skal opleve større skoleglæde, flere elever skal komme i skole hver dag og flere skal være en del af det almene fællesskab. Eleverne skal mærke at de er en vigtig brik i et stærkt fællesskab, og at netop deres aktive deltagelse kan gøre en forskel for andre (demokratiske dannelse).

Følgegruppen skal diskutere og reflektere om vi lykkes med at gøre en forskel i forhold elevernes fællesskab og demokratiske dannelse. Mærker vi forandring og hvilke tegn er der?

I kan overveje hvilke særlige tiltag eller ”take-away” I lægger mest vægt på. Skal vi overveje et kommunal fælleselevråd i samarbejde med UngHolbæk?

Referat

Til dette punkt stillede vi skarpt på fællesskab fra vores overskrift Børnenes skole - frihed; faglighed og fællesskab.

Et kort plenum oplæg, med fokus på hvordan vi fremadrettet kan arbejde endnu mere med inddragelse. Hvad skal man kunne som leder? Hvad er mål og tid i skolen? Hvordan laver man inddragelse så det kan mærkes?

Derefter gik følgegruppen i selvvalgte makkergrupper på en walk and talk med overskrifterne:

 • Hvordan får vi eleverne længere ind i det rum om inddragelse, så der er balance?
 • Eleverne skal mærke at de er en vigtig brik i et stærkt fællesskab.
 • At deres aktive deltagelse kan gøre en forskel for dem selv og for andre.

Den samlede gruppes refleksioner i overskrifter:

 • Året med inddragelse er gået lidt bedre end hvad vi havde frygtet.
 • Det er nødvendigt at lærer,- og pædagogsamarbejdet fortykkes endnu mere, til gavn for eleverne.
 • Vi skal turde kigge på løsninger i det tværfaglige samarbejde, så det bliver meningsdannende.
 • Når jeg er inddraget i undervisningens indhold, er det også fedt at komme til undervisningen, oplevelse af både ”ret og pligt” – giver skoleglæde.
 • Kan vi have mere opmærksomhed på klassefokus i samspil med daginstitutionssamarbejdet
 • Nogle skolebestyrelser i kommunen arbejder med principper for medindflydelse.

Betydningen af elevråd:

 • Det ændrer på en skole, når der er aktivitet og aktive elever, og giver dynamik med praksisfaglighed i valgfag.
 • Når elevråd opdeles med to lærere, giver det en større følelse af fælles indsats, når de mødes.
 • Hvad vil det sige at have frihed TIL noget, - en oplevelse af at blive dygtigere, mere sociale, at være mere i skole.
 • Elever og forældres oplevelse, når medarbejderne står på mål for frihed til, er mindst lige så tilfredsstillende som højere karakterer.
 • Lene samlede op i plenum, og udledte blandt andet at; vi alle har en oplevelse af fremgang i skolernes fællesskaber, at vi alle har en oplevelse af en stigende inddragelse og at der er et godt fokus på det tværfaglige rum og de mange muligheder heri

Opfølgning

Elever inviteres mere bredt end kun elevråd til demokratidag som UngHolbæk afholder den 1/11 – 22, hvor der igen bliver et fokus på de muligheder der er i Børnenes Skole. Der arbejdes på en ungepolitik på tværs, som ligeledes kan støtte og inddrage til mere demokrati.

5. Følgegruppen drøfter og fælles evaluerer den første videns og erfarings konference i Børnenes Skole

v/ Lene

Fremstilling

Walk and talk, med mulige input i plenum efterfølgende fra følgegruppen

Følgegruppen bedes komme med input til næste års videns og erfaringskonference, samt placering i skoleåret 22/23.

Referat

Følgegruppen havde en fælles oplevelse af – at den første videns og erfaringskonference var en rigtig god ramme. Det var tydeligt at drøftelserne fra september mødet 21 i følgegruppen, var taget til efterretning ved planlægning og udførelse.

Svinninge skole lagde en flot ramme om arrangement og vores styrmand Lars Henrik Nielsen, fik samlet godt og sjovt op på de mange præsentationer. Og de lokale skoler havde lavet fine og kreative præsentationer på deres stande rundt om i Svinninge teatersal.

Der er et ønske om at videns og erfaringskonferencen, bliver endnu større i år 2, og der åbnes op for flere elever, måske andre end elevrådselever og flere medarbejdere.

Christina nedsætter en arbejdsgruppe i fagcentret og arbejder videre med disse tanker.

Opfølgning

Nedsætte arbejdsgruppe og fastlægge dato

6. Opsamling, Evt. og Dagsorden til det næste og kommende møder

v/Lene

Fremstilling

Næste møde 26 september, St Merløse SFO

Juni møde (opsamlende fokus ”Frihed, Faglighed og fællesskab”) September møde (medarbejder og foreningernes fokus) december møde (elevfokus) marts møde (forældrefokus)

Opfølgning

Senere punkter: Arbejdet i fagcentret vedr. de nye evalueringsoplæg fra undervisningsministeriet.

 

 

Følgegruppemøde mandag den 26. september 2022 kl. 16:00 -18 .30

Sted: St. Merløse Skole og SFO

Deltagere: Lene Magnussen, Jarl Sabroe, Rasmus Brandstrup Larsen, Maria Ladefoged, Hans Juncker, Dorte Hansen, Gitte Tonn, Jesper Nielsen, Dorthe Strunch, Thor Mathiesen, Mille Slessing Carlsen, Tanja Lange, Tanja Steffe Nøhr, Christina Aalling Wolff

Gæster: Vært Pia Engel Pedersen, Pædagogisk leder St. Merløse Skole,

Afbud: Jarl Sabroe deltager delvist på grund af møde i Stestrup, Thor Mathiesen, Jesper Nielsen

Referent: Christina Aalling Wolff

1. Velkommen

v/ Lene

Fremstilling

Lene byder velkommen til følgegruppemøde i Børnenes skole. Og præsentation af nye følgegruppemedlemmer fra forældre og elever.

Pia er vært for følgegruppens møde, som er på 2,5 time. Vi kommer kun lidt rundt på St. Merløse Skole og SFO i løbet af mødet, og hører ganske kort om forskellige tværfaglige aktiviteter og prøvehandlinger i Børnenes skole

Referat

Lene bød varmt velkommen til Mille Slessing Carlsen fra elevrådet på Kildebjergskolen og Tanja Lange, Skolebestyrelsesforkvinde for Stestrup, Ugerløse og St. Merløse Skole.

Mille og Tanja præsenterede sig selv og vi tog en præsentationsrunde af alle fremmødte.

2. Medarbejder og BUPL/DLF fokus

v/ Maria og Hans

Fremstilling

Maria og Hans vil i samarbejde med Dorthe og Jesper give en medarbejderstatus på involvering i Børnenes Skole fra både et fagforeningsperspektiv og et tværfagligt medarbejderperspektiv.

Referat

Maria/Dorthe: Der er et kontinuerligt fokus på at skabe endnu mere sammenhæng mellem skole og SFO i Børnenes Skole. Det fokus retter sig mod helhedstanken med henblik på eleven. Skolepædagogerne savner, at broen mellem SFO og Skole bliver stærkere. Der opleves desuden en mangel på faglært personale, og samtidig en oplevelse af at ansvaret for børnene strander på for få faglærtes hænder. Den kortere skoledag ”åbner” SFO'erne tidligere, men ikke med ressourcer nok. Der er OGSÅ behov for ”Læring i fritid – hele børn – hele dagen”. Det tværfaglige perspektiv burde være til gavn for børnene, deres dag – deres helhed.

Hans/ (uden Jesper): Læring i Børnenes Skole deler sig i et lærerfagligt perspektiv i 2 spor.

 1. Et spor med aktiviteter og initiativer, som blev sat flot og innovativt i gang af skolelederne.
 2. Og et spor med ny styring, med kvalitets- og udviklingsdialoger, nye dialoger og følgegruppe, som forandrer langsomt.

Stor ros til en modig Kommunalbestyrelse, en flok politikere – som opleves som lyttende og åbne.

Stor ros til skolelederne som satte innovation højt samtidig med ny struktur.

Der lader til at være en ”opløsning” af det centrale og et stærkere fokus lokalt og samtidig et ønske om ny kultur. Engagementet, har ført til oplevelser af interesse, tillid og kortere vej mellem partere.

Fra et lærerperspektiv er der også et fokus på om der er REEL frihed. Nogle tiltag som nye valgfag og nye prøver bærer præg af mest ministeriel villighed når det handler om ”bløde” fag, ikke villighed i første omgang for dansk og matematik. Lærerne vil gerne udfordre hegnspælene, som opleves som et paradoks uden mening når der er lyst og kapacitet til at lave reelle afprøvninger.

Der opleves også træghed og lange processer, selvom det i dette efterår ser ud til at være forbedret.

Der mangler økonomi, når der er vilje til at afprøve og udforske eks. praksisfaglighed, er det ærgerligt, at det ikke kan lade sig gøre grundet små ressourcer.

Der er også en oplevelse af ”udfører-mode”, de professionelle opleves som nysgerrige på resultatet, og ikke så eksplorativt og idegenererende i øjeblikket her i starten af år 2.

Det er fokus på hvordan der kan mærkes efter – efter det anderledes efter resultaterne af initiativer, prøvehandlinger og aktiviteter.

Også lærerne længes efter det mere helhedsorienterede, den hele dag og de to tværfagligheder, involvering af lærere og pædagoger tværfagligt kan kun komme elever til gavn.

3. Børnenes Skole har tre undertemaer og fokus på Frihed, Faglighed og Fællesskab.

v/Lene og Tanja (evt suppleret Christina) (Walk´ntalk)

Fremstilling

På mødet her stiller vi skarpt på Frihed, har vi tegn på dette fokuspunkt udvikler sig på skolerne og politisk i udvalget og KB?

Frihed: Elevernes personlig udvikling og dannelse skal styrkes. Eleverne skal opleve at skoledagen er meningsfuld og varieret. At der er plads til det personlige initiativ og forskellige måder at lære på.

Faglighed: Eleverne skal lære mere og den faglige trivsel skal styrkes. Eleverne skal opleve at blive mødt med faglige udfordringer, der passer til dem. Et fagligt løft skal sikre at flere elever er klar til en ungdomsuddannelse, når de forlader folkeskolen.

Fællesskab: Eleverne skal opleve større skoleglæde, flere elever skal komme i skole hver dag og flere skal være en del af det almene fællesskab. Eleverne skal mærke at de er en vigtig brik i et stærkt fællesskab, og at netop deres aktive deltagelse kan gøre en forskel for andre (demokratiske dannelse).

Elevernes stemme, og inddragelse i inklusionsdagsordnen

Kan Børnenessskole være med til at løse problemer i et innovativt perspektiv?

Referat

”Med friheden følger ansvaret”

Vi har #FrihedTIL noget. Der er en oplevelse af at denne tilgang med politisk og faglig retning i Børnenes Skole, kan løse op for nogle af de andre kommunale udfordringer, bevægelse på tværs af forvaltninger.

For at udforske de fem vigtige interessentgruppers perspektiver, gik vi i fem makkerpar, med pædagog, lærer, elev, forældre og leder med en makker, - for at drøfte egen interessentgruppes perspektiv ”What is in it for me” (”me” var egen interessentgruppe ikke deltageren personligt)

Hvad kan være vigtigt, hvis vi skal bruge Børnenes skoles erfaringer til at se nærmere på inklusion mm. At se gennem børnenes øjne og koble sig på udfordringer.

Vi samlede op i plenum – herunder er et par af pointerne:

Skolelederne: Det er nødvendigt at kigge på om Børnenes skoles initiativer fremover skaber bedre deltagelsesmuligheder for alle børn, eksempel om vi laver tiltag og initiativer der inkluderer.

Pædagogerne: Det opleves som en kæmpe udfordring med en tilsyneladende stigning af børns særlige behov. Det er et nyt og vanskeligt arbejde at udvikle mellemformer så vi rummer flere børn i almen miljø. Og hvis tarv varetager vi hermed? Et fælles tarv?

Eleverne: Børnenes Skole giver muligheder for nye måder at gå i skole på og flere fordybelsesmuligheder. Oplevelsen er at flere børn trives med dette og de voksne samtidigt opleves som værende mere glade i deres arbejde.

Forældrene: Der er en fælles oplevelse af at både børn og forældre ønsker ro i skolen, men også ønsker plads til ”grå-zone” elever, med enkelte vanskeligheder i fællesskabet. Forældre skal -tage mere ansvar, - stilles med højere krav og forventninger og bidrage til fælles forældresamarbejde.

Lærerne: Det er en gevinst for eleverne hvis Børnenes skole lykkes med at tænke mellemformer og bedre deltagelsesmuligheder. Og ligeledes en gevinst for lærerne. Et udvidet PPR samarbejde (Absalon-model) giver et godt fokus på udvikling af læringsmiljø.

Pause Vi holder en god netværkspause, og spiser sandwich

4. Demokratisk dannelse

v/ Lene og Christina

(Dette punkt drøftes og præsenteres i SFO lokaler, evt. makker drøftelse)

Fremstilling

Følgegruppen skal diskutere og reflektere om vi lykkes med at gøre en forskel i forhold elevernes frihed, demokratiske + personlig dannelse og udvikling. Mærker vi forandring og hvilke tegn er der?

I kan overveje hvilke særlige tiltag eller ”take-away” I lægger mest vægt på. Skal der medtages særligt fokus i arbejdet mellem folkeskolernes deltagelse i UngHolbæks demokratidag?

Makker-arbejde

Referat

Vi udskød dette punkt, da tiden fra de andre gode dialoger løb fra os. Vi nåede kun kort orientering vedr. elevernes demokratidag, med politisk deltagelse den 1. november

5. Opsamling, Eventuelt og Dagsorden til det næste og kommende møder

v/Lene

Fremstilling

Næste møde 6. december med elevfokus og opsamling fra Demokratidag den 1. november 2022

Juni møde (opsamlende fokus ”Frihed, Faglighed og fællesskab”)

September møde (medarbejder og foreningernes fokus)

december møde (elevfokus)

marts møde (forældrefokus)

Referat

Næste møde i Børnenes Skole Følgegruppe placeres i et Børnehus, muligvis i Undløse og varer 3 timer.

Dato for videndeling og erfaringskonference: Undersøges til 12 eller 20. april 2023

Opfølgning

Dato for videndeling og erfaringskonference: Undersøges til 12 eller 20. april 2023

UVM nye evaluerings og bedømmelsessystem, hvordan fagcentret arbejder med at få disse anbefalinger, med KL's 16 anbefalinger sat ned til god lokal model.

Følgegruppemøde mandag den 6. december 2022 kl. 15:45 -18:45

Sted: Undløse Børnehus

Deltagere: Lene Magnussen, Jarl Sabroe, Rasmus Brandstrup Larsen, Sanne Mikkelsen, Hans Juncker, Tanja Steffe Nøhr, Dorte Hansen, Gitte Tonn, Jesper Nielsen, Dorthe Strunch, Thor Mathiesen, Mille Slessing Carlsen, Tanja Lange, Christina Aalling Wolff

X - ungdomsuddannelses repræsentant
X – ungebyråds repræsentant


Gæster: Pædagogisk leder Pia Toftegaard Undløse Børnehus, chefkonsulent Anne Herskind og faglig leder Pauline Ansel-Henry fra Fagcenter Læring og trivsel

Afbud: Tanja Steffe Nøhr, Dorte Hansen, Gitte Tonn
Referent: Christina Aalling Wolff

1. Velkommen

v/ Lene

Fremstilling

Lene byder velkommen til følgegruppemøde i Børnenes skole. Og præsentation af nye følgegruppemedlemmer. (Sanne Mikkelsen – ny FTR fra BUPL)

Dorte er vært for følgegruppens møde, i Undløse Børnehus sammen med Pædagogisk leder Pia Toftegaard.

Vi kommer kun lidt rundt i Børnehuset i begyndelsen af mødet, og hører om dagligdagen og sammenhænge

Referat

Christina og Pia Toftegaard, pædagogisk leder i Undløse børnehus bød velkommen til december møde i følgegruppen Børnenes Skole.

Pia fortalte engageret om dagligdagen, og om hvordan de i børnehuset har fokus på ”vippe-ordning” og overgange for børnene i et stærkt samarbejde.

Derudover hørte vi om samarbejde imellem pædagoger i børnehus og lærere/pædagoger i skolen, der har fokus på skoleovergangen. Overgange fylder i børnehavelivet og i skolelivet, og Undløse Børnehus model arbejder mod at børnene oplever en glidende sammenhæng og overgang til ”skoleklar”. Modellen har ca. 15 års erfaring og opleves som fordrende for både små og store. Følgegruppen havde mange nysgerrige spørgsmål til Pia, bl. a om delt ansættelse, samskabelse, videndeling og ”delt arbejdsplads”.
Der var stadig personale og børn/forældre i børnehuset ved mødestart, så vi brugte de senere i pauser på Følgegruppens møde at se lokaliteterne i resten af huset.

Opfølgning

Følgegruppens møder placeres på skoler og i praksis.

2. Kvalitets- og udviklingsdialoger med fokus på Frihed, Faglighed og Fællesskab.

v/Christina og Pauline (Walk´ntalk)

Fremstilling

Udvalget for Børn og Skole følger arbejdet med frihedsforsøget på skoleområdet, blandt andet via kvalitets- og udviklingsdialoger med skolerne. Her er udvalget i dialog med 3-4 skoler pr. gang om de erfaringer skolerne gør sig. På møderne deltager skoleleder, lærere, elevrepræsentanter og forældrerepræsentanter alt efter skolens fokus.

I 2023 lægges op til at der afholdes 4 kvalitets- og udviklingsdialoger fysisk placeret på skoler, som tematiseres med udgangspunkt i ”Mål og retning for frihedsforsøget” altså det vi har frihed til. Temaerne er:

 • Marts: Fra fravær til nærvær evt. suppleret af emnet sårbare børn og unge
 • Juni: Den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisning
 • September: Børnenes skole, hvordan inddrager og motivation vi elever, medarbejdere og forældre
 • December: Faglig trivsel og overgange til ungdomsuddannelserne

Der arbejdes i makkerpar som drøfter,

 • Hvordan kan de 5 interessentgrupper blive inddraget i drøftelserne om temaerne?
 • Hvilke input til opmærksomheder har følgegruppen til det enkelte tema?

Referat

Vi kom sent i gang med punktet vedrørende de næste kvalitets- og udviklingsdialoger for kalenderåret 2023, mellem skoler og udvalg. Og nåede derfor kun præsentation og ikke en ”makker-proces” i denne omgang.

Pauline Ansel-Henry, som er faglig leder i fagcenter læring og trivsel, var på besøg i Følgegruppen, og fortalte kort om udvalgets drøftelse af sagen på et udvalgsmøde ugen før.

Kvalitets og udviklingsdialogerne er en del af dialogerne i Kommunalbestyrelsens ”mål og retning- for Børnenes Skole”, som vi kalder vores lokale velfærds aftale mellem Holbæk kommune og regeringen.

Både skoler og udvalg har i det første år i Børnenes Skole, taget godt imod det nye mødeformat, og der opleves i stigende grad kortere vej, relations opbygning og tillid mellem parterne. I de kommende og nye dialoger, fortsætter den innovative proces, - og derudover lægges der op til at de fire kvalitets- og udviklingsdialoger, der rammesættes i 2023, tematiseres – så de svarer på de nysgerrige spørgsmål som politikerne har og gerne vil vide om skolernes drift og udvikling.

Følgegruppen er nysgerrig og spørgende på formatet og dialogformen vækker interesse i flere af de andre fagcentre i Holbæk Kommune.

3. Elevernes fokus

v/ Mille og Thor

Fremstilling

Gæster fra Ungdomsrådet fortæller om arbejdet med den ny ungdomspolitik i et demokratidagsperspektiv.

Gæster fra elevrådet (SKB) på Kildebjergskolen som sammen med Mille fortæller om det lokale arbejde Lokalt perspektiv i Børnenes Skole.

Mille og Thor, vil give en elev status på involvering i Børnenes Skole, fra både et lokalt skolebestyrelses/elevrådsarbejde og fra et ungdoms-byråds og demokratidags perspektiv.

Referat

Mille fortalte om Kildebjergskolens arbejde med elevråd, skolebestyrelse, involvering i temadage, årets gang, værdiregelsæt, (Mille delte Kildebjergskolens folder ud på Følgegruppemødet – se deres hjemmeside – evt via www.børnenesskole.dk)
medinddragelse i undervisning og i det hele taget den bevægelse som hun og elevrådet oplever i deres skoledagligdag med gladere og mere aktive elever og lærere. Der arbejdes på flere ude-arealer og mere grønne arealer, foreningssamarbejde generelt og i et nyt fag, indhold i alle årgangene temadage, oma.

Et af følgegruppen spørgsmål til Mille handlede om de på Kildebjergskolen oplevede at de timer, hvor der var to lærere – om det havde effekt på læring, og det mente Mille det havde, en god effekt endda.

Thor fortalte om arbejdet i Holbæks ungdomsråd, deres arbejde med at bidrage til den ny ungdomspolitik, til demokratidagen, deres egene møder, samt vejledning og evt. støtte til skolernes egne elevråd. I bilag til dette møde kan I læse mere om demokratidagen 2022. Der er en stærk oplevelse af at de unge bliver ”hørt” i deres arbejde og deres ideer tages med videre. Det er en vigtig følelse, for det lokale arbejde og for fællesskabet.

Der var nysgerrige spørgsmål og meget stor ros og anerkendelse til arbejdet, og der blev mindet om at ungdomsrådet også har en plads her i følgegruppen, som er ledig.

4. Frihed til at finde nye veje til faglig trivsel og læring

v/ Anne Herskind og Christina Aalling

Fremstilling

På mødet her stiller vi skarpt på, hvordan vi i Holbæk arbejder med elevernes progression herunder, hvordan vi også arbejder med de dele af det fremtidige nationale evaluerings- og bedømmelsessystem, som vi har valgt også at arbejde med i Holbæk. Herunder skoleudviklingssamtaler og meddelelsesbog?

Der arbejdes i grupper som drøfter: Hvordan inddrages eleverne og forældre i arbejdet med elevernes progression?

Referat

Se præsentation som bilag.

Anne gav en grundig præsentation af sammenhæng mellem fagcentrets indsatser, det nye bedømmelses og evalueringssystem, samt sammenhæng mellem kvalitets og udviklingsdialoger, og udviklingssamtaler/meddelelsesbog.

Der følges både med i nationalt og lokalt i elevernes data og faglige progression.
I fagcentret betragter vi skoleudviklingssamtaler, som den mere administrative del af skolernes og administrationens kvalitets og udviklingsdialog, den indeholder snak om proge

5. Demokratisk dannelse (udskydes)

Fremstilling

Følgegruppen skal diskutere og reflektere om vi lykkes med at gøre en forskel i forhold elevernes frihed, demokratiske + personlig dannelse og udvikling. Mærker vi forandring og hvilke tegn er der?
I kan overveje hvilke særlige tiltag eller ”take-away” I lægger mest vægt på. Skal der medtages særligt fokus i arbejdet mellem folkeskolernes deltagelse i UngHolbæks demokratidag? I den ny unge politik?

Makker-arbejde

Referat

Punktet udskydes.

6. Opsamling, Eventuelt og Dagsorden til det næste og kommende møder

v/Lene

Fremstilling

 • Næste møde 7. marts 2023 med et forældrefokus
 • Dato for videndeling og erfaringskonference: Undersøges til 12 eller 20. april 2023
   

Følgegruppemøde tirsdag den 14. marts 2022 kl. 15:30 -18:00

Sted: Vipperød Skole

Deltagere: Lene Magnussen, Jarl Sabroe, Rasmus Brandstrup Larsen, Sanne Mikkelsen, Hans Juncker, Dorte Hansen, Gitte Tonn, Jesper Nielsen, Dorthe Strunch, Thor Mathiesen, Mille Slessing Carlsen, Tanja Lange, Christina Aalling

X - ungdomsuddannelses repræsentant

X – ungebyråds repræsentant

Gæster: Pædagogisk leder på Vipperød Skole Vivi Borello, Forældre fra Skolebestyrelsesnetværket i Holbæk Kommune, Annette Borch Jensen – idræts og bevægelses konsulent i kultur og fritid

Afbud: Thor Mathiesen, Dorte Hansen

Referent: Christina Aalling Wolff

1. Velkommen

v/ Lene

Fremstilling

Lene byder velkommen til følgegruppemøde i Børnenes skole.

Gitte/Vivi viser os rundt på Vipperød Skole, herunder glassalen hvor næste Videns og erfaringskonference finder sted den 20. april. Vivi fortæller om et par skolens indsatser i Børnenes Skole

Referat

Gitte og Vivi bød velkommen til Vipperød skole. Vivi gav os et indblik i det lokale arbejde med at lave valgfag og tilrettelægge fagene i mere opblødte fagrammer. Det kræver høj grad af koordinering, tæt professionelt samarbejde og tydelig kommunikation – til forældre som kan opleve at de mangler tydelighed over ”om deres børn får matematik timer nok”.

De tre afdelinger indskoling, mellemtrin og udskoling har lavet ”foldere”, så alle kan orientere sig i de forskellige valgfag, rammer og muligheder. (se bilag)

Derefter fik vi rundvisning, som vi delvis kombinerede med punkt 2.

Vi så glassalen, - hvor Videns og erfaringskonferencen finder sted den 20 april

2. Hvordan skaleres et af børnenes skoles praktiske initiativer til flere skoler? – et eksempel

v/Annette og Christina

Fremstilling

Kildebjergskolen har arbejdet med faget ”Juniortræner”, som har været en stor succes. Det engagerer de unge og lokalsamfundet og har været i gang fra Børnenes skole start. Næste skoleår implementeres samme fag i en lokal version på Jyderup skole. Annette kommer og fortæller, hvordan det arbejde er forløbet. Vi planlægger, at videns og erfaringskonferencen den 20/4-23 i Vipperød har fokus på, hvordan skolerne kan få glæde af hinandens praktiske aktiviteter

Referat

Annette gav os indblik i – hvordan hun i samarbejde med Kildebjergskolen og med Jyderup Skole – har udarbejdet en ansøgning til UVM med henblik på at skalere og kopiere Kildebjergskolens ”Juniortræner” (se bilag)

Annette deltager med en lille ”Kultur og fritids-stand ” på Videns og erfaringskonferencen – hvor endnu flere kan få del i hendes erfaringer.

Annette overtog rundvisningen fra Vivi og Gitte og ledte os til SFO, hvor Følgegruppen mødte pædagog Anja.

Anja arbejder med et venskabsprojekt for de elever som vurderes at være lidt udsatte eller i risiko for at mangle fællesskaber.

Projektet hedder ”Frittersport” og er et velbeskrevet og afholdt, - fast ugentligt tilbud på Vipperød skoles sfo. Et struktureret lege og idræts tiltag med voksenstyring med fokus på gode fællesskaber.

Anja fortalte om samarbejdet med skolen, udvælgelse af elever til Frittesport og den kontinuerlige tilbagemelding og opmærksomhed på udvikling for eleverne der deltager tilbage i skole – regi, og i samarbejde mellem pædagoger og lærere.

Efter disse to oplæg/besøg, gik følgegruppen ud i makkerpar med følgende drøftelse og afslutning opsamling i plenum:

 • Hvilke faktorer eller mekanismer skal være til stede for at lykkes med overførbarhed/skalering af initiativer?
 • Identificer hvilke behov skolerne har, hvis de vil igangsætte aktiviteter, men mangler ekspertviden på området?

3. Forældrenes fokus

v/ Tanja Lange, og besøg fra forældre fra Skolebestyrelserne

Gæster fra Skolebestyrelsesnetværket besøger Følgegruppemødet Børnenes Skole

Fremstilling

Følgegruppens martsmøde har forældrefokus. I dag får vi besøg af forældre fra skolebestyrelserne som sammen med Tanja giver en status på det fælles og det lokale arbejde med Børnenes skole

Referat

Tanja har forud for følgegruppens møde, spurgt bredt ud i forældre samarbejdskredsen, til deltagelse og feedback på forældrenes blik ind i børnenes skole og i forhold til skolebestyrelsens arbejde…

Det udmøntede sig i et spændende interview med spørgsmål fra forældresiden, som Programleder Christina spurgte Tanja om i plenum – med efterfølgende drøftelse.

Spørgsmålsrammen fra Tanja var:

 1. hvad ved du om frihedsforsøget?
 2. føler du, at du som bestyrelsesmedlem, har fået mere eller mindre indflydelse, efter frihedsforsøget trådte i kraft?
 3. hvor længe har du siddet i bestyrelsen?
 4. hvordan tænker du, at vi kan løfte skolen for alle børn?
 5. hvordan kan vi bruge frihedsforsøget til bedre inklusion?

Efter endt interview, drøftede vi i fællesskab forældrenes rolle og vigtigheden af et nært samarbejde.

Der bliver endnu en skolebestyrelseskonference i nov. '23

4. Evaluering

v/Christina og Lene

Fremstilling

Vive udkommer med evaluering i dag, - den er lavet i efteråret 2021, da vi netop var i gang med at lave tiltag og aktiviteter. Vores evalueringsform tæller vores dialoger, i følgegruppe, udvalget/KB, skoleudviklingssamtaler og kvalitets og udviklingsdialoger. Esbjerg har lavet deres egen form for evaluering, som er et omfattende spørgeskema.

Følgegruppen drøfter i makkerpar – Holbæk evaluering – en halvvejs status

Referat

Vives evaluering som udkom den 14 marts, og viser at vi på tværs af de to kommuner på folkeskoleområdet har sat gang i 85 forsøgsaktiviteter, hvoraf 60 ikke kunne lade sig gøre uden friheden for paragrafferne i folkeskoleloven.

Og evalueringen peger desuden på en ændret styringstilgang og dialoger mellem organisationer, forvaltning og politikere som skaber tillid og samtidig fordrer den skaberkraft der er i tanken om at have frihed til, fremfor frihed fra.

Evalueringen kan læses her: Midtvejsevaluering af velfærdsaftaler - VIVE

5. Opsamling, Eventuelt og Dagsorden til det næste og kommende møder

v/Lene

Fremstilling

 • Videns og erfaringskonference den 20. april
 • Næste møde 1. juni
 • Følgegruppen mødes til dette marts møde for 8. gang. Der er fortsat to ubesatte pladser – det er ikke lykkes at finde unge kandidater til disse pladser.

Referat

Der arbejdes på at finde nye elever og repræsentanter til følgegruppen til skoleåret 23/24.

Senest opdateret 07-11-2023